เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยยึดหลักวิถีอิสลาม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้มีระบบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2. นำหลักการอิสลามมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

เป้าหมาย

เพื่อให้การบริหารของโรงเรียนเป็นไปตามปรัชญาที่ว่า “ปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมจริยะ ฝึกทักษะวิชาการ” จึงได้กำหนดเป้าหมายของโรงเรียน ดังนี้

1. เด็กในวัย 3-5 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างมีคุณภาพ

2. ผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้

4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

5. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

6. ผู้เรียนมีศักยภาพตามความถนัดเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ

^