โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน อรุณ บุญชม

โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ  จังหวัดตรัง 
ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน อรุณ บุญชม
 ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี คนที่ 19

ผลการลงคะแนนสรรหาจุฬาราชมนตรี จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 723 คน 
1 - บัตรดี จำนวน 713 ใบ 
2- บัตรเสีย จำนวน 9 ใบ 
3- บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1 ใบ 
(ผลการลงคะแนนเรียงจากคะแนนสูงสุด) ดังนี้

1. นายอรุณ บุญชม เบอร์ 2 จำนวน  471 คะแนน (ผู้ได้รับเลือกเป็นจุฬาราชมนตรี คนที่ 19)
2. นายประสาร ศรีเจริญ เบอร์ 1 จำนวน 129 คะแนน
3. นายวิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ เบอร์ 3 จำนวน 115 คะแนน

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายอรุณ บุญชม ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

????ประวัติอาจารย์อรุณ บุญชม 

การศึกษา
-ปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 -ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เกียรติประวัติ

-อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ "ซานะวีย์" โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) 
-วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ
-อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร 
-ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 
-รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
-ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ 
-อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ รร.มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะฮ์ กทม.
- วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ
- ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์
- ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน
- ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)
- ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)
- ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

???? ตำรา ประกอบด้วย
- แปลหนังสือฮะดิษซอเฮียะฮ์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม
- แปลหนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมอิสลาม) 7 เล่ม
- แปลหนังสือ อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม

 

ข่าวเพิ่มเติม(ไทยรัฐทีวี)


 

มติเห็นชอบ "อรุณ บุญชม" ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แทนนาย "อาศิส พิทักษ์คุมพล" ที่ถึงแก่อนิจกรรม เตรียมนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ

วันที่ 22 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และข้อ 1 ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม จึงกำหนดให้วันนี้ เป็นวันเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ แทนที่นายอาศิส 

โดยในที่ประชุมมีการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี 3 ท่าน ด้วยกัน ประกอบด้วย หมายเลข1 นายประสาน ศรีเจริญ ตำแหน่งรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี หมายเลข 2 นายอรุณ บุญชม ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และ หมายเลข 3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลา
 

ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายอรุณ บุญชม ได้รับการเลือกตั้งเป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป


 

ทั้งนี้ จุฬาราชมนตรี มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อส่วนราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ รวมถึงการออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
 

ข้อมูลข่าวจาก Thai pbs


หลังจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแก่อนิจกรรม วันนี้มีการประชุมสรรหาและคัดเลือกผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยคนใหม่ โดยผลลงคะแนนทำให้ นายอรุณ บุญชม ชนะการโหวตอย่างท่วมท้น 471 คะแนน

วันนี้ (22 พ.ย.2566) มีรายงานความคืบหน้าการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ด้วยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง

อ่าน : เปิดประวัติ จุฬาราชมนตรีเชื้อสายสุลต่าน "อาศิส พิทักษ์คุมพล"

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี มี 3 ท่านประกอบด้วย

 1. หมายเลข1 นายประสาน ศรีเจริญ ตำแหน่งรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
 2. หมายเลข2 นายอรุณ บุญชม ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
 3. หมายเลข3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลา

เวลา 13.10 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ประธานในที่ประชุม ประกาศผลการนับคะแนน ปรากฎว่า นายอรุณ บุญชม หมายเลข 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 ด้วยคะแนน 471 คะแนน

โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป
 

"นายอรุณ บุญชม" จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

เส้นทางการทำงาน "อรุณ บุญชม"

จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 คนปัจจุบัน เรียนจบ ปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เคยรับหน้าที่อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ "ซานะวีย์" โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) และเป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร และอีกหลายตำแหน่ง ได้แก่ 

 • ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์

 • ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

 • วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

 • ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์

 • ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน

 • ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)

 • ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

นายอรุณ เคยกล่าวว่า ตนเป็นคนชอบสอนหนังสือ เป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วว่าอยากจะกลับมาสอนหนังสือ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆ และถ้าเขานำความรู้นั้นไปใช้นำไปปฏิบัติ ก็เสมือนได้รับผลบุญไปด้วย เป็นผลบุญที่ถ่ายทอดกันต่อไป ไม่มีวันหมด

คอยส่งเสริมให้เหล่าเยาวชนมุสลิมเข้ามาทำงานในมัสยิดเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และยังมองว่าอยากให้ชาวมุสลิมมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะด้านการศึกษาและทักษะอาชีพ เพื่อให้มีการใช้สติปัญญาพัฒนาต่อไป เมื่อมีความรู้จะได้รับการยอมรับจากสังคม และสังคมจะได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามี ดั่งคำสอน อายะฮ์อัลกุรอาน โองการแรก อัลลอฮ์ทรงบอกว่า إقرأ "จงอ่าน"

ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นายอรุณกล่าวอีกว่า อยากสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจให้ชาวมุสลิม เพราะพบว่ามีหลายคนที่ไม่กล้าเปิดเผยตนเองต่อสังคม เชื่อว่าเมื่อกล้าเปิดเผยตนเอง คงไม่มีใครคิดรังเกียจ และบางคนอาจจะเกรงใจมากขึ้นด้วย หากได้อธิบายหลักการต่างๆ ให้คนต่างศาสนารับรู้

บางครั้งเราไม่ได้ทำความเข้าใจในศาสนาให้กับคนต่างศาสนิก ส่วนมากเขาจะรู้เพียงว่า อิสลามไม่กินหมู มีภรรยาได้ 4 คนเท่านั้น 

นอกจากนี้ นายอรุณ ยังอยากให้สังคมมุสลิมอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่มีการแบ่งแยก สร้างความสามัคคี ยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดใจกว้าง

หากเราตัดสินว่าของเราถูกอย่างเดียวของคนอื่นผิดหมด ก็ทำให้คนอื่นไม่พอใจ ต้องยอมรับฟังและนำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมาปฏิบัติ 

อยากบอกให้มุสลิมทุกคน มีความรัก ความสามัคคี เพื่อที่จะได้เชิดชูศาสนาของอัลลอฮ์ให้สูงส่ง ให้ทุกคนทำตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนให้เต็มความสามารถ และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความเจริญและก้าวหน้าต่อไปของสังคมมุสลิม 

ที่มา : The Islamic Foundation